Nyheter

2021-02-26

Extra insatt Areamöte

 

När och var? Lördagen den 20 mars kl. 12:15-12:45 på Zoom (samma länk som våra onlinemöten).

Vad ska vi diskutera? Syftet med areamötet är enbart att rösta i frågan om Servicegruppen kan gå vidare med att registrera Co-anon som en allmännyttig ideell förening hos Skattev​​erket. Bifogat finns en riskbedömning samt sammanställt av servicegruppens överväganden i denna fråga. Riskbedömningen är gjord av kassören, och av informationen framgår det vad du som GSR behöver ta ställning till inför det extra insatta areamötet så att du har möjlighet komma förberedd till mötet.

Föreningsstämma

Du kallas härmed till en föreningsstämma (årsmöte).

 

När och var? Lördagen den 27 mars kl. 12:15 på Zoom (samma länk som våra onlinemöten).

Vad är syftet med mötet? Trots att vi ännu inte har röstat i frågan om vi ska registrera Co-anon som en allmännyttig förening hos Skatteverket då det ska ske på det extra insatta areamötet den 20 mars, kallar vi ändå dig redan nu till en föreningsstämma då vi är skyldiga enligt de föreslagna stadgarna att kalla samtliga medlemmar till föreningsstämma en månad i förväg.  Om vi skulle landa i att inte gå vidare med att bilda föreningen kommer vi att ställa in föreningsstämman. Bifogat finner du förslag på stadgar samt dagordning till föreningsstämman. Om du har synpunkter på stadgarna vänligen inkom med dom skriftligen senast den 20 mars. För att förenkla för oss ber vi dig att skicka in dina synpunkter i förväg inför stämman. Skicka in dina synpunkter till coanonareaservicegrupp@gmail.com. Du kommer givetvis att få återkoppling på din synpunkter.

Nomineringar till föreningens styrelse:

Hiba Zeydi (ordförande)

Elsa Brodin (kassör)

Bodil Granlid (kassör)

Utlysningar av lediga poster - Revisor:

Trots att föreningen inte har några rättsliga krav på sig att utse en revisor är vårt förslag att vi ska utse en sådan om vi får in några intresseanmälningar. I rollen kommer det att ingå att granska att styrelsemedlemmarna sköter ekonomin och att upprätta ett enkelt system för hur den löpande granskningen ska gå till. Arbetet kräver löpande kontakter med kassörerna. Är du noggrann, strukturerad och har ett intresse för siffror tror vi att du är rätt person för uppdraget. Intresseanmälan ska ske senast den 20 mars. Skicka in din intresseanmälan till coanonareaservicegrupp@gmail.com.

 

På Skatteverkets hemsida hittar du information om villkoren för att vara en allmännyttig ideell förening: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/villkorforattvaraenallmannyttigideellforening.4.70ac421612e2a997f85800029958.html.

 

Med vänliga hälsningar,

Area Servicegruppen för Coanon Sverige

Bifogade filer:

Frågor och svar bildande av förening

Dagordning Årsmöte

Stadgar Coanon

2021-01-11

Areamöte för Co-anon Sverige

Välkomna till areamötet den 20 februari kl. 12:15 på Zoom. 

 

Årsmöte

Co-anon Sverige står inför uppgiften att registreras som en allmännyttig ideell förening och den 28 februari kl. 12:15 hålls ett årsmöte där vi ska fatta beslut om att bilda föreningen, dess styrelse och stadgar. Välkomna!

 

 

2021-01-03

Uppdaterade säkerhetsåtgärder via zoom.

Vi har gjort en förändring kring våra onlinemöten, vilket innebär att mötesledaren ansvarar för att släppa in deltagare under mötet. Detta resulterar i att det kan bli lite väntan för dig som försöker ansluta när mötet är igång. Vänta gärna några minuter för att se om du blir insläppt då mötesledaren kan vara i läsning eller i delning vilket gör att den inte kan godkänna direkt.

2020-12-12

Den senaste informationen för hur Co-anon som helhet förhåller sig till Covid-19 finner ni på en egen sida i huvudmenyn. Ändringar för respektive möte kan ske med kort varsel, därför hänvisar vi till information för respektive möte under fliken "Våra möten" för att få information kring eventuella restriktioner, förändringar eller inställda möten.

@2021 COANON.SE