top of page

Nyheter

Areamöte lördag 29 juni 2024 kl. 12:30-14:00. 

Mötet sker på Zoom, klicka här.

 

Det är önskvärt att alla som är GSR vid någon grupp/kommitté i Co-Anon kommer. Kan du som GSR inte delta på areamötet är det bra om du skickar någon i ditt ställe. Alla som vill är varmt välkomna på areamöten, men det är bara GSR:er som har rösträtt (där de då företräder sin grupp).

Co-Anon Areamöte, dagordning, 29 juni 2024

 1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

 2. Traditionerna läses

 3. Godkännande av dagordning 

 4. Val av rösträknare för mötet
  (Endast GSR:er har rösträtt på Area-mötet.) 

 5. Val av justerare för mötet

 6. Ekonomisk rapport 

 7. Ordföranden sammanfattar hur de enskilda grupperna mår utifrån rapportering.

 8. Rapportering från kommittéerna
  Internetkomittén
  Konventkommittén
  Litteraturkommittén
  Telefonkommittén (helpline)
  Sjukhus & Institutioner

 9. Rapportering från Co-Anon Sveriges World-delegat och rapportering från övriga svenska delegater som sitter med i World

 10. Resultat från omröstning för poster till Areaservicegruppen

 11. Övrigt 

 12. Avslut med Sinnesrobönen

 

Bästa hälsningar,

Co-Anon Areaservicegrupp

NYVAL AV SERVICEPOSTER TILL AREA 2024

Process för röstning kommer nu att gå till enligt följande:

 1. Intresse för poster från enskilda medlemmar skickas in till coanonareaservicegrupp@gmail.com senast 19 maj 2024

 2. Intresset från enskilda medlemmar sammanställs av Area-servicegrupp och skickas ut till gruppers GSR:er, så snart som möjligt efter 19 maj.

 3. Grupperna röstar på sina praktiska möten om roller som ska tillsättas, enligt underlag av anmälda medlemmars intresse som skickats ut från Area-servicegrupp.

 4. Gruppernas resultat från omröstning skickas in till Co-anon Area-service grupp på coanonareaservicegrupp@gmail.com senast 16 juni 2024

 5. Resultat från omröstning presenteras på Area-möte, 29 juni 2024 (vid lika anmälda röster för samma post, kommer utslagsröstning att ske på Co-anon Area-servicegruppsmöte). 

POSTER SOM TILLSÄTTS JUNI 2024:

VICE ORDFÖRANDE:
(Tillträder juni 2024, övergår till ORDFÖRANDE september 2024)

 • Tidsperiod: ETT års åtagande som Vice Ordförande underförstått att posten kommer att övergå från Vice Ordförande till Ordförande kommande år.

 • Skall ha gjort de 12 stegen. Två år i tillfrisknande i Co-Anon.

 • Sex månaders aktivt servicearbetet i Co-Anon.

 • Om Ordförande inte kan närvara är det Vice ordförandes uppgift att ersätta denne.

 • Koordinerar, uppmuntrar och kontaktar Grupper för deltagande i lokala konvent, evenemang och tillställningar.

 • Sitter med i styrelsen i föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets hemsida.

VICE KASSÖR: 

 • Tidsperiod: TVÅ år.

 • Skall ha gjort de 12 stegen. Tre år i tillfrisknande i Co-Anon.

 • Ett års aktivt servicearbete i Co-Anon.

 • Gynnsamt anställd och/eller ekonomiskt stabil.

 • Erfarenhet av bokföring och redovisning är att föredra.

 • Stöttar Kassören i dennes roll.

 • Om Kassören inte kan närvara är det Vice kassörs uppgift att ersätta denne. Kontakta areagruppen för närmare info om Kassörens ansvarsområden.

 • Sitter med i styrelsen i föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverket.

VICE SEKRETERARE/LEDAMOT: 

 • Tidsperiod: ETT år.

 • Skall ha gjort de 12 stegen. Ett år i tillfrisknande i Co-Anon.

 • Sex månaders aktivt servicearbete i Co-Anon.

 • Om Sekreteraren inte kan närvara är det Vice sekreterarens uppgift att ersätta denne.

KOMMUNIKATION/OUTREACH/PUBLIK INFORMATION (NY POST!):

 • Tidsperiod: TVÅ års åtagande.

 • Skall ha gjort de 12 stegen. Ett år i tillfrisknande i Co-Anon.

 • Sex månaders aktivt servicearbete i Co-Anon.

 • Arbetskunskap om de 12 Stegen, de 12 Traditionerna, de 12 Koncepten och Världsservicemanualen.

 • Arbetar i ett program för personligt tillfrisknande. Går regelbundet på Co-Anon-möten.

 • När helst det är möjligt, är det föreslaget att en medlem av Världsservicekontorets styrelse inte är GSR eller har en Areapost samtidigt.

Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:

 • Deltar på alla praktiska möten. 

 • Tjänar som ledare i en underkommitté i Världsservicekonferensen. (WSGC sub-committee).

 • Kommunicerar och håller Areagruppen informerade om arbete och aktiviteter under året.

 • Tillhandahåller skriftliga rapporter kvartals- och årsvis.

 • Övervakar all kontakt gällande förfrågningar och synpunkter från andra Tolvstegsprogram (dvs CA, Al-Anon, Nar-Anon, Families-Anon, A.A. etc.).

 • Förklarar, undervisar och finns tillgängliga att stötta nya grupper och gör outreach i samhället.

 • Utvecklar, initierar och planerar informationsmaterial till allmänheten. Det ska presenteras för konferensen för gemenskapens godkännande.

AREATEN 2024

Möten är planerade till följande datum:

 • Lördag 29:e juni

 • Lördag 28:e september

 • Lördag 14:e december

Tid 12.30 - 14.00.

Kallelser och protokoll skickas ut via mail till GSR:er innan och efter varje Areamöte. Om du är ny GSR, se till att skicka in din mailadress så du är med på mail-listan.

GSR är förkortning för GruppServiceRepresentant. Glöm inte att vid sidan av att hålla praktiska möten månadsvis ingår det i uppdraget som GSR att närvara på digitala areamöten fyra gånger per år för att representera och föra din grupps talan. Kan du som GSR inte delta på areamötet är det bra om du skickar någon i ditt ställe, exempelvis vice GSR. Alla som vill är varmt välkomna på areamöten, men det är bara GSR:er som har rösträtt.

PROTOKOLL FRÅN AREA

Skickas via mail till alla GSR-er. 

Vi försöker hålla GSR-listan med mailadresser för utskick uppdaterad fortlöpande så glöm inte att höra av er till coanonareaservicegrupp@gmail.com när ni roterar av och lägg då även till mailadressen till den som blir ny GSR.

30 DECEMBER 2022

ZOOM-KONTO

Beslut är taget att det befintliga gemensamma Zoom-kontot inte längre ska användas för våra onlinemöten. Istället får varje möte eller grupp istället skapa och administrera en egen, för onlinemötet vald, digital plattform. Gruppen kan till exempel välja att köpa och hantera sin egen Zoom-licens för ändamålet.

All information ni kan behöva för att köpa en Zoom-licens och använda den finner ni i nedanstående länk. Exempelvis kan man välja den billigaste - Zoom Pro som kostar cirka 150 kronor per månad.

Hur köper jag en Zoom-licens? [FAQ] > Onlineguiden

Nuvarande Zoom-länk till våra onlinemöten kommer att fungerar fram till den 28:e februari.

Varje grupp/möte ansvarar för att information om vald digital plattform, länk dit samt valt lösenord (om sådant används) skickas till Internetkommittén på coanonsverige@gmail.com om de önskar att mötesdeltagarna skall kunna hitta till mötet via hemsidan.

Med vänlig hälsning

Internetkommittén

bottom of page